tavanyab logo

consultant clipart consulting word written tag labels 35252554

مشاوره یک رابطه یاری دهنده، تخصصی و نوعی تعامل حسنه و مبتنی بر دانش می باشد. در امر مشاوره مشاور به مراجع یاری می دهد تا نحوه ارتباط با دیگران را فراگیرد، نیازهایش را به طور مقبول برآورده سازد، ارتباطاتی در مورد نقاط ضعف و قوت خود بدست آورد و با شناخت اهداف آینده، شیوه های رسیدن به آنها را تعیین کند.

مشاوره به دو صورت فردی و گروهی انجام می شود.

واحد مشاوره انجمن توانیاب در راستای کمک به مراجعان خود و خانواده های کودکان و نوجوانان سعی در ارائه مشاوره و راهنمایی در جهت بهبود زندگی این افراد دارد.

با توجه به مشکل کودک و شرایط خانواده وی، مشاورین انجمن به دو صورت فردی و گروهی خدمات مشاوره ارائه می دهند. 

فردی

پس از پذیرش کودک توانیاب، مشاورین انجمن ابتدا پیشینه بیماری کودک را مورد بررسی قرار می دهند، سپس با توجه به نوع بیماری و اثرات آن بر کودک و خانواده اقدام به رفع مشکل بویژه مشکلات ارتباطی، عاطفی، بین فردی و خانوادگی می نمایند.
خدمات مشاوره فردی عبارت است از ارتباط حسنه با والدین، راهنمایی آنها برای برقراری ارتباط مناسب با کودک خود، ارائه راهکارهای لازم برای کار با کودک در منزل و ارجاع کودک به سایر بخش های توانبخشی می باشد.

مشاوره گروهی

کودکان توانیاب در گروه های 8 تا 12 نفره با توجه به نوع معلولیت خود دسته بندی می شوند و خدمات مشاوره با توجه به پویایی های گروهی ایجاد شده می تواند مثمر ثمرتر واقع شود. در مشاوره گروهی اعضای گروه می توانند با توجه به انباشت اطلاعات و حمایت های متقابل با احساس رضایت بیشتری به بررسی و حل مشکلات مختلف خود بپردازند. مشاورین انجمن توان یاب در جوی دوستانه و مبتنی بر اعتماد، احترام و پویا به مراجعان خود (مادران کودکان توانیاب و کودکان) به بحث و بررسی و ارائه راهکار می پردازند. لازم به ذکر است برای والدین این کودکان مشاوره های گروهی در جهت ارتقا و بهبود شرایط خود و کودکانشان برگزار میشود.