tavanyab logo

physiotherapy

یکی دیگر از بخش های کاملا پویای انجمن توان یاب بخش فیزیوتراپی می باشد. فیزیوتراپی یکی از حرفه های قدیمی رشته های توانبخشی است و از دو بخش فیزیو به مفهوم عوامل فیزیکی و تراپی به معنای درمان تشکیل شده است.

فیزیوتراپی در واقع همان طب فیزیکی است و بر خلاف رشته های دیگر طب که از داروها و مواد شیمیائی برای درمان بیمار استفاده می کند از عوامل فیزیکی و مکانیکی جهت درمان نیاز نیازمندان بهره می برند. فیزیوتراپیست‌ با استفاده‌ از یک‌ سری‌ وسایل‌ مثل‌ ابزارهای‌ الکترونیکی‌ و حرکات‌ ورزشی‌ در جهت‌ رفع‌ معلولیت‌ و افزایش‌ کارآیی‌ عضلات‌ و اعصاب‌ تلاش‌ می‌کند. در این حرفه از روش های متفاوتی جهت بهبود وضعیت عضلانی، حرکتی کودکان استفاده می شود.

مهمترین عوامل فیزیکی و مکانیکی، تکنیک ها و روش ها در درمان توسط فیزیوتراپیست ها عبارتند از جریان های الکتریکی با فرکانس پایین (مانند تنس، فارادیک و اینترفرنشیال)، عوامل الکترومغناطیسی (مانند مادون قرمز، ماورای بنفش، لیزر و دیاترمی)، امواج ماورای صوتی، ماساژ، حرکات مفصلی، کشش، تمرینات طبی و .... نام برد.