مقدمه

طبق گزارش سازمان ملی معلولیت (NOD) در آمریکا بیش از 45 میلیون معلول وجود دارد. NOD در سال 1990 معلولیت را امری ادغام شده با زندگی یکایک افراد دنیا اعلام کرد و حضور معلولین را در تمامی جنبه های زندگی، به ویژه در محل کار و سطح جامعه موضوعی حیاتی دانست. معلولان به عنوان طیفی از اقلیت هاي یک جامعه همواره به نوعی در معرض تضییع حقوق خود می باشند که ضرورت گذار از نگرش «ترحم محورانه» به «حق مدارانه» در فرایند زندگی اجتماعی آنان لازم می آید.

در این مطلب به برخی از نکات کلیدی در تعامل با معلولین اشاره می کنیم.

ادامه مطلب: نکاتی در خصوص تعامل با افراد معلول

در حالی که تعداد افراد تحت درمان به صورت مستمر در حال افزایش است، منطقه ما هنوز پایین ترین سطح پوشش درمان در جهان را دارد. تا امروز کمتر از یک پنجم افراد مبتلا به اچ.آی.وی درمان دارویی دریافت می کنند. «بخشی از پیام دکتر علاء الوان دبیر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی به مناسبت روز جهانی ایدز(اول دسامبر2015)»

هم اکنون همگان اذعان دارند که ایدز به صورت بحرانی برای توسعه جهانی درآمده و در برخی از کشورها بالقوه برامنیت ملی تأثیر می گذارد. مناقشات مسلحانه و جابه جایی های جمعیتی ناشی از آن ها، زمینه مناسب را برای گسترش ایدز فراهم می سازد و از طرف دیگر خود ایدز را می توان به عنوان یک عامل خطر در فروپاشی انسجام اجتماعی و بی ثباتی سیاسی و اجتماعی و همچنین تهدیدی برای نیروهای امنیتی به شمار آورد.

ادامه مطلب: فراتر از هشدار!!؟

اﺧﻼق از ﺿﺮورﻳﺎت زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ. اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدن در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺗﺪاوم ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد، ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ اﺧﻼق دارﻧﺪ و ﺑﺪون آن رو ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮاﻳﻴﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺤﺮان زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺴﺎن در دورهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ، ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺧﻼق و ﻧﺤﻮه ﺳﻠﻮك اﻧﺴﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ. بر اساس احساس نیازی که بشر به اخلاق داشته است، علم اخلاق شکل گرفته و از قدیمی‌ترین علومی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران بوده است.

ادامه مطلب: مبانی اخلاق در توانبخشی

 

انسان‌هاي خوب با موهبتي به نام بخشش آشنايند.

بخشش به ما جان تازه اي مي‌دهد و  بركت مي‌كند!

و باعث مي شود تا ما انسانها، دنياي بهتري داشته باشيم!

مردم براي اينكه دنياي بهتري داشته باشند، نهادهاي خيريه را بر مبناي بخشش ايجاد مي‌كنند.

 

از ديرباز خيريه ها در نزد همه مردم جهان جايگاه ويژه خود را داشته است و همچنان دارند...!

مردم موقوفات و هدايايي براساس جهان بيني خويش به اين  نهادها مي‌سپارند تا در امور خيريه مصرف شود.

اين هداياي مردمي  مي‌تواند هر نوع هديه يي باشد از جمله اثر هنري!

ادامه مطلب: بررسي نقش خيريه ها در توسعه اقتصاد هنر