همه ما تعداد زیادی از آنها را در طول زندگی خود داشته ایم؛ لحظاتی که زندگی ناگهان ضربه سهمگینی به ما وارد نموده است، شوک ناگهانی و دردناکی که تعادل روانی و اجتماعی ما را بر هم می زند. تلاش میکنیم که روی پای خود بایستیم ولی بازهم به دلیل انتخاب های احساسی و اشتباه زمین میخوریم و در اینجاست که نیاز به آموزشها تخصصی در این امر احساس میشود و چه بسیار بهتر است که از این مشکلات و آسیب ها تا حد ممکن پیشگیری کنیم که پیشگیری هزاران بار بهتر از درمان ...

در همین زمینه و به منظور پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی و روانی، انجمن توان یاب اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان سیلی واقعیت (چگونه می توان هنگام مواجهه با سختی های زندگی، رضایتمند بود) با تدریس جناب آقای ملکیان وحضور 30نفر از مادران امید (مادران دارای کودک توان یاب) در تاریخ 20/03/1398نموده است و این کارگاه آموزشی مقرر گردیده است که در روزهای دوشنبۀ هرهفته طی 8 جلسه در همین موسسه برگزار گردد.

در ابتدا مادران به معرفی خود و سطح رضایت از زندگی پرداخته که به طور متوسط نمره ای حدود 14 برای آن میتوان در نظر گرفت. سپس مدرس شروع به آموزش نمود و در خصوص مسایل و مشکلات روزمره و روش انتخاب و نحوه برخورد با آن توضیحاتی را ارایه نمودند، مادران نیز با ارایه برخی مسایل روزمره که با آن برخورد میکنند و نوع واکنش های رفتاری در آن خصوص به ارایه توضیحاتی پرداختند. در ادامه، ضمن مکتوب کردن آنچه که آرزو دارند در زندگی داشته باشند و آنچه که اکنون در زندگی دارند با هدف یاد آوری داشته هایشان مطالبی بیان گردید و در پایان، جلسه اول این کارگاه با ارایه تکلیف و (Roleplay) خاتمه پذیرفت.

dr.malekian 2

dr.malekian 3

dr.malekian 4