پیرو دعوت از کلیه اعضای دو انجمن "حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی (احیاء ارزش ها)" و "حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب " اولین مجمع عمومی­ عادی بطور فوق العاده گروه احیا در سال 1397، رأس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/04/28 در محل انجمن برگزار گردید.

دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیأت مدیره 2- استماع گزارش بازرس 3- تصویب ترازنامه و بیلان مالی منتهی به تاریخ 1396/12/29 ، 4- انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل 5- تصویب عضو جانشین هیأت امناء

majma1397 2

majma1397 3