گروه احیا به مناسبت روز جهانی حمایت از کودکان یتیم ایدز (7می)همچون سالیان گذشته به پاس قدردانی و سپاس از افرادی که در حمایت از کودکان تلاش می کنند پیرو مکاتبات انجام شده با وزارت بهداشت، واحد روابط بین الملل و هماهنگی های انجام شده با یونیسف در تاریخ 25 اردیبهشت 1397 به همراه کودکان توانیاب و یتیم ایدز به دفتر سازمان یونیسف در ایران مراجعه کرد.
در این مراسم با گلهای رز اهدائی (گل بهرام) از فعالان نماینده صندوق کودکان در ایران، آقای دکتر ویل پارکس و کارکنان آن سازمان قدردانی شد.
دکتر پارکس ضمن توضیح خلاصه ای از فعالیت های صورت گرفته یونیسف در ایران، از حضور کودکان در سازمان تشکر کرد و خوشحالی و خرسندی خود را با اهدای هدایایی به کودکان، ابراز داشت.
لازم به ذکر است سامانه حمل و نقل معلولین با تخصیص اتوبوس جهت ایاب و ذهاب کودکان به همراه مادرانشان به یونیسف ما را یاری کردند.

ehdayegol 1397 2

ehdayegol 1397 3

ehdayegol 1397 4

ehdayegol 1397 5

ehdayegol 1397 6