گروه احیا همچون سالیان گذشته، مجله خود را با محوریت دستیابی به اهداف خویش به چاپ رساند.

در این مجله سعی شده است که ضمن آشنایی با فعالیت های انجمن، مقالاتی هم در خصوص اخبار داخلی انجمن، گزارش، کودک توانیاب و ... گردآوری شود.

فایل سالنامه انجمن احیا در سال 1395 را میتوانید از اینجا دانلود کنید

g1

g2