پدر علم ژنتیک ایران جناب آقای پرفسور فرهود، 16 مردادماه، از انجمن احیا و توانیاب بازدید بعمل آوردند و هم زمان با آن جلسه ای در خصوص همکاری ایشان با انجمن توانیاب برگزار شد که در این میان پرفسور فرهود اعلام کردند که تمایل دارند با ارائه مقالات علمی و برگزاری جلسات آموزشی برای خانواده های دارای فرزند توانیاب (معلول) تحت پوشش انجمن، در جهت پیشگیری از معلولیت گامی ارزنده بردارند.

farhood 2

farhood 3

farhood 4