⁣⁣روز چهارشنبه مورخ 1396/04/21 از ساعت 2 الی 5 بعدازظهر، جلسه ی داوطلبان در محل انجمن برگزار گردید.این جلسه با سخنرانی دکتر خدادادی در خصوص داوطلب و اهمیت آن در سازمان های مردم نهاد آغاز گردید. همچنین آقای مهندس ساسانیان ،مدیریت محترم داوطلبان انجمن،ضمن تشکر از همکاری و فعالیت داوطلبان، نقش آنان را در انجمن تاثیرگذار یاد کردند.
درادامه ی برنامه، داوطلبان با توجه به علاقه و توانایی های خود در گروه های متفاوت از جمله: روابط عمومی، موبایل کلینیک،پژوهش و توانبخشی و گروه درمانی تقسیم بندی شدند و جزییات فعالیت ها و حضور داوطلبان در انجمن برنامه ریزی شد.

Untitled 1

Untitled 2

Untitled 3