اکران خصوصی فیلم

"پشت دیوارسکوت"

در دانشگاه علامه طباطبائی

 

گروه احیا با همکاری جوزان فیلم برگزار کننده ی جلسه اکران خصوصی  فیلم پشت "دیوار سکوت "در دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی است .

در این نشست عوامل تهیه و تدوین و بازیگران این فیلم حضور خواهند داشت.