mainlogo3 aids ribbon12
×

خطا

The form #3 does not exist or it is not published.

1378470647bigstock Cirlce hands 18841871

از کودکی تا کهنسالی راه درازی در پیش است.

از کودکی ایتام ایدز تا کهنسالی شان راه درازی در پیش است.

شاید فقط چند گام با او همراه شویم. فقط چند بار با او بخندیم، برایش قصه بگوییم، شعر بخوانیم، موسیقی بنوازیم، کیف مدرسه اش را از بوی نو بودن آکنده کنیم، یا لباس های عیدش، یا سفره شامش ...

شاید فقط چندبار ...

بعد ما می رویم ولی جاده زندگی ادامه دارد ...

اما گام ها هرچه قدر هم که کوتاه باشند ارزشمند اند.

گاهی همین حضور و حمایت در سال های آغاز کودکی، می تواند تمام راه را برای شان سبز کند.

منتظر همراهی و هم گامی شما هستیم در گروه داوطلبان احیاء و توانیاب.