ashiyaneh logo120

چرا گالری آشیانه مهر تاسیس شد؟

اگر این گمان درست باشد که هنر از لایه های لطیف روح جریان پیدا می کند، پس هنرمند عواطف انسانی را خوب درک کرده و با انسان ها فارغ از رنگ، نژاد، مذهب و ... ارتباط نزدیکی برقرار می نماید. اما مسأله ی ما نه ماهیت و موضوعیت اثر هنری، بلکه چگونگی بهره گیری از اعتبار و جایگاه مردمی و اجتماعی هنرمند در رسیدن به اهداف انسانی است.

گالری آشیانه مهر درصدد گسترش دامنه ی اطلاع رسانی و طرح کلی اهداف انجمن های "احیا" و  "توان یاب" به عنوان انجمن های فعال در یاری رسانی به کودکان یتیم حاصل از ایدز و کودکان دارای معلولیت جسمی- حرکتی می باشد.

گالری آشیانه مهر در راستای اهداف بشردوستانه در سال 1388 تأسیس شده است. تقویت ارتباطات و گسترش دامنه ی فعالیت ما نیازمند عزم ملی و مشارکت همه ی دست اندرکاران و کنشگران عرصه مهرورزی و اعتلای ارزش های انسانی است. گالری با بهره گیری از ظرفیت، اعتبار و محبوبیت پیشکسوتان عرصه ی فرهنگ و هنر و پدیدآوران آثار بدیع نقاشی، مجسمه، عکاسی و ... که در قلب و ذهن مردم جای دارند، در صدد حمایت هرچه بیشتر از کودکان تحت پوشش خود می باشد.

زدانــــــــــا بپــــــرسید پس دادگـــــــر               که فــــــرهنــــگ بهتر بـــود یا گهــــــــــر

  چـــنین داد پاســـخ بدو رهنمـــون                 که فرهنــــــگ باشـــد زگـــــوهر فزون

که فرهنــــگ آرایــــش جان بـــــــود                  سخـــــن گــــفتن از گــــوهر آســـان بود

گــهر بی هنـــر زار و خـوار است و سـست              به فرهنــــــگ باشــــد روان تنــــدرســـت

بدین ترتیب برای دستیابی به اهداف انسانی که همانا تندرستی جسم و روان این کودکان می باشد خود را نیازمند اعتبار، آبرو، معنویت و دریک کلام انسانیت هنرمندان یافتیم. با این امید که تمام مردم این مرز و بوم از این منبع گرانقدر (هنر) بهره ور شده و همچنین با زبان هنر، آلام و درد این کودکان را ببینند و با حضور در محفلی که به واسطه ی هنر فراهم شده است بتوانند با این کودکان و مسائل شان آشنا شوند.

گالری آشیانه مهر تا به حال افتخار میزبانی هنرمندان بزرگ، آثار آن ها و علاقمندان شان را داشته است.

در نمایشگاه های " آشیانه مهر" علاوه بر آن چه که در سایر نمایشگاه های مشابه قابل انتظار است من جمله بازدید از آثارهنرمندان و بعضاً دیدار حضوری با خود هنرمندان، علاقه مندان را با موضوعات والای انسانی که قطعاً هم خوانی عجیبی با روحیه ی هنردوستی دارد، روبه رو می سازد و نهایتاً تأثیرهنر را در تمام ابعاد وسیع و شگرفش به آن ها  عرضه می کند.