donation banner

همیاری افتخاری

از کودکی ایتام ایدز تا کهنسالی شان راه درازی در پیش است.

شاید فقط چند گام با او همراه شویم. فقط چند بار با او بخندیم، برایش قصه بگوییم، شعر بخوانیم، موسیقی بنوازیم، کیف مدرسه اش را از بوی نو بودن آکنده کنیم، یا لباس های عیدش، یا سفره شامش ... شاید فقط چندبار ... بعد ما می رویم ولی جاده زندگی ادامه دارد ... اما گام ها هرچه قدر هم که کوتاه باشند ارزشمند اند. گاهی همین حضور و حمایت در سال های آغاز کودکی، می تواند تمام راه را برای شان سبز کند. منتظر همراهی و هم گامی شما هستیم در گروه داوطلبان احیاء و توانیاب.
برای همیاری با ما کلیک کنید